Quyết định số 5417/QĐ-UBND ngày 09/10/2018 của UBND thành phố Hà Nội
Quyết định số 5417/QĐ-UBND ngày 09/10/2018 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019-2020
1.jpg
2nd.jpg
3nd.jpg
4nd.jpg

5nd.jpg
6nd.jpg
7nd.jpg
8nd.jpg
9nd.jpg
10nd.jpg

11.jpg12nd.jpg
13nd.jpg